top of page
  • Anna Lian

– Vi legger oss paddeflate

Trønderske kulturstyrer har kun én representant med minoritetsbakgrunn. Det viser en undersøkelse gjort av Anna & Azra bretter opp ermene.


Siden Mangfoldsåret 2008 har det vært et uttalt mål at kulturlivet skal speile mangfoldet i befolkningssammensetningen. Ved inngangen til 2017 hadde 9,6 % av befolkningen ikke-vestlig minoritetsbakgrunn (Kilde: SSB).


Tidligere i vinter undersøkte Klassekampen andelen minoriteter i nasjonale kulturinstitusjoner. Nå har vi i Anna & Azra bretter opp ermene tatt over stafettpinnen og foretatt en opptelling i trønderske kultur- og samfunnsinstitusjoner.


Klassekampens opptelling i desember 2019 viser at kun 2 av 98 styremedlemmer ved statsfinansierte kulturinstitusjoner har ikke-vestlig bakgrunn.


Hvordan står det så til med minoritetsandelen i trøndersk kulturliv?


I en undersøkelse gjennomført av Anna & Azra bretter opp ermene i januar og februar 2020 viser det seg at tallene for trønderske kulturstyrer er enda mer nedslående:


Av 105 styrerepresentanter har kun 1 minoritetsbakgrunn (se full oversikt nederst i saken).

– Må gjøres noe med Leder i hovedutvalget for kultur i Trøndelag Fylkeskommune, May Britt Lagesen (AP), innrømmer at tallene ikke holder mål.


– Jeg mener at kulturfeltet vil bli styrket gjennom et mangfold av stemmer og perspektiv. Det er hovedgrunnen til at vi legger oss paddeflate, og vi ser helt klart at dette må det gjøres noe med, sier Lagesen, som også selv sitter i en rekke av disse institusjonenes valgkomiteer.


– Hva kan gjøres for å bedre dette?


– Noen« kvikkfiks» er det nok ikke. Det krever nok langsiktighet og en helt annen bevisstgjøring for å lykkes. Jeg tror ikke dette er et resultat av uvilje, men heller et utslag av ubevissthet, dessverre, sier Lagesen, og legger til:


– Vi er nå inne i en ny periode med generalforsamlinger og valgkomitearbeid, derfor må man på kort sikt ta det med inn i disse drøftingene, rett og slett ha fokus også på dette mangfoldet. På lang sikt bør det innarbeides i retningslinjene og det er viktig å ha tett kontakt med de miljøene som har kunnskap om, og kontakt med, eventuelle gode kandidater.


Avisene ønsker ikke å svare

Vi i Anna & Azra bretter opp ermene mener det også er viktig at mediehusene våre representerer og speiler mangfoldet i samfunnet de skal dekke og overvåke. Derfor har vi også spurt Adresseavisen og Nidaros om minoritetsandelen deres, både i styrene og blant redaktører og ansatte.


Adresseavisen har ikke svart på gjentatte henvendelser, mens Nidaros har svart at de ikke har kapasitet til å svare på våre spørsmål.


Disse institusjonene har vi undersøkt:


Museet Midt 1 av 12

Stiklestad Nasjonale kultursenter 0 av 10

Filminvest Midt-Norge 0 av 8

Olavsfestdagene 0 av 7

Kunsthall Trondheim 0 av 7

Midt-Norsk Filmsenter 0 av 7

MIST (museene i Sør-Trøndelag) 0 av 11

Turneteateret 0 av 8

Trøndelag Teater 0 av 8

UKM Norge (Fylkeskommunalt foretak) 0 av 5

Trondheim Symfoniorkester 0 av 8


(Ovennevnte er alle stiftelser, foretak, aksjeselskap og interkommunale selskap med valgkomiteer som Trøndelag Fylkeskommune har eierskap i.)


I tillegg har vi spurt:

Litteraturhuset i Trondheim 0 av 7

Rosendal Teater 0 av 7


Totalt: 1 av 105


Om undersøkelsen:

I januar 2020 sendte vi ut spørsmål om minoritetsandel i styrer og blant de ansatte til en rekke trønderske kultur- og samfunnsinstitusjoner for å se hvordan det står til med mangfold og representasjon i kulturlivet i regionen – med særlig vekt på makt- og lederposisjoner.


Når det gjelder definisjon av minoritetsbegrepet har vi valgt å bruke minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn eller urfolk.


Det betyr ikke at andre minoriteter ikke er like viktig, men i denne omgang ønsket vi å sette søkelys på denne typen mangfold og representasjon.


NB: Vi har basert denne saken på tall institusjonene eller deres eiere selv har rapportert til oss. Da saken først ble publisert viste tallene 0 av 105, men i etterkant av publiseringen har vi fått beskjed om at det riktige tallet er 1 av 105.


Comments


bottom of page